RS DKT Dr.Soetarto Yogyakarta

 

  • Direktur  : dr. Wahyu Triyanto,Sp.M.
  • Jml TT      : 72
  • Pemilik    : Kesdam IV Diponegoro
  • Alamat     : Jl. Juwadi No.19, Kotabaru, Yogyakarta
  • Telp          :  (0274) 566596