RS PKU Muhammadiyah

  • Direktur  : dr. Joko Murdiyanto,Sp.An.
  • Jml TT      : 205
  • Pemilik    : Yayasan Muhammadiyah
  • Alamat     : Jl. KH. Ahmad Dahlan 20, Yogyakarta
  • Telp          :  (0274) 512653